Cadeau 1: Foto gemeentehuis van ca 1920

We kennen allemaal het oude gemeentehuis uit 1934 vlak naast de kerk aan de Fr. Strouxstraat.  Sinds open monumentendag  9 september 2018 wappert daar weer trots de Rojer vlag.

Onlangs werden we getipt over een foto van het voormalig gemeentehuis dat ervoor op die plek stond.  Deze is afkomstig uit een album met foto’s van alle toenmalige gemeentehuizen van Limburg, samengesteld in 1922 en aangeboden aan Jhr. mr. Gustave Ruijs de Beerenbrouck, Oud-Commissaris der Koningin in Limburg, bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.

De foto is genomen vanaf de huidige Fr. Strouxstraat. Van dit gebouw was wel een detailfoto uit 1928 bekend van de installatie van burgemeester J. M. Stals.

Terug naar 9 september 2018, toen was het exact 100 jaar geleden dat Gustave’s zoon Charles van start ging als de tot dan toe jongste en eerste katholieke premier van Nederland met het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck. Ook Charles was korte tijd Commissaris der Koningin van Limburg. Hij volgde zijn vader op in mei 1918. Erg lang duurde zijn commissariaat niet. Al op 27 juli 1918 benaderde formateur Mgr. Nolens hem met de vraag of hij premier zou willen worden. Mgr. Nolens was op zijn beurt weer de opvolger van Dr. Schaepman als politiek voorman van de rooms-katholieken. Beiden hebben in Stramproy een straatnaam gekregen.

Kunstwerken teruggeplaatst op Brede school Oprooj

Ooit hingen er 3 kunstwerken aan de buitengevels van de St. Willibrordusschool, en nog een 4e kunstwerk in kleuterschool ’t Korebermke. Alle deze kunstwerken zijn gemaakt door Piet Schoenmakers en sinds kort zijn ze weer terug op school. Werkgroep KUCH van de dorpsraad verzorgde de restauratie en de terugplaatsing op de buitengevels van brede school Oprooj. Zie hier een beschrijving van Jac van Melick.

Stramproy kent nog een 5e Kunstwerk van Piet Schoenmakers (1919-2009): “Christus’ Hemelvaart”. Voor de ingang van het kerkhof rechts. Voor wie meer kunst wil zien van Piet Schoenmakers vind er van 9 tot 31 maart 2019 in de ECI Cultuurfabriek in Roermond een tentoonstelling plaats: 100 jaar Piet Schoenmakers.

Tentoonstelling: Spanning aan de grens in de Bieb in Rooj.

Het gemeentearchief Weert heeft de presentatie ‘Spanning aan de grens,- Weert, Stramproy en de ‘Groote Oorlog -‘ samengesteld.

Als aanvulling op de lezing van drs. Theo Schers van 25 okt j.l. is deze tentoonstelling in de Bibliotheek in Stramproy gratis te bezichtigen van 11 nov t/m 1 jan.

Hoewel Nederland zich tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal opstelt, zijn de gevolgen van het conflict voor ons land en daarmee ook voor Weert en Stramproy duidelijk zichtbaar. De presentatie bestaat uit negen panelen. Samen vormen zij een overzicht van de gebeurtenissen in Weert en Stramproy voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog ook wel, de ‘Groote Oorlog’ genoemd.

Acht thema’s en film uit 1918
De thema’s van de panelen zijn: Aan de rand van de oorlog, Militairen in de stad, Belgen te gast, Spanning aan de grens, Opnieuw vreemdelingen, Rampspoed, Late perikelen en Naweeën.
Ook is de film met beelden uit oktober 1918 te zien. De opnames tonen onder meer een colonne Franse vluchtelingen vanaf de Belgische grens bij Hense Koeëb naar het Stationsplein in Weert.

Een initiatief van het gemeentearchief Weert en Heemkunde Stramproy.

Ontvoering Abdis van Thorn in 1441

Het is 5 oktober 1441:  Na veelvuldige grensincidenten over het halen van turf, vlikken, hout en gras op de gemeenschappelijke heide en moerassen tussen Bocholt, Beek, Bree en Tongerloo enerzijds en Stramproy, Neeritter en Kessenich anderzijds escaleert het conflict volledig.  De bewoners van het graafschap Loon vallen, volgens kroniekschrijver Jean van Stavelot met 16.000 man, het land van Thorn binnen. De huizen worden overweldigd, het vee gedood, inwoners gevangen genomen. Zestien wagens met buit geladen werden weggevoerd; De Thorner abdis Mechteld van Horne, nota bene de zus van Willem VII van Horne die Weert in 1414 marktrechten gaf, zag zich gedwongen haar vrijheid terug te kopen voor de som van fl. 5000. Grote politieke crisis!

Deze en andere verhalen worden uitgebeeld in een historisch stripverhaal op zondagmiddag 30 september bij de Napoleonsbrug achter het Vosseven.

De middag begint om 13:00 met aandacht voor landweer de Bocholtergraven. Samen speuren naar 500 meter middeleeuwse grensverdediging: Kinderworkshops, demonstraties en begeleide wandelingen, mini-opgravingen met echte archeologen, bodemprofiel maken, op zoek met de metaaldetector, luchtbeelden met de drone etc.

Het historisch stripverhaal begint op zondag 30 september om 15:00.

Heemkunde Stramproy

Rojer kermisvlaaien aan Franse bajonetten

Het is Rooj-Kermis 1794: Franse husaren en dragonders van Napoleon trekken via Stramproy en Tungelroy naar Weert. Ooggetuige Lambertus Goofers (link SHOWeert):

Den 14 September komen alhier te Weert de eerste Fransen, bestaende in een kompeney hoesaeren en een kompeney dragoenders en twee compeneyen voetgangers en twee stucken kanons.
Zy kwaemen van Stamproy, alwaer het kermis was, en alwaer sy den kermis verstroyt hadden; want men zyde als dat sy de schotelen met de speysen op de peerden hadden staen en de vlaeyen in de bangenetten staeken en de miekken langs de peerden hadden hangen …. En sy hebben daer slag geleverd onder de hoogmis en sy naemen aldaer twee hoelanen gevangen; en doen sy het volk bet geldt afgenoemen hadden en de kleeders, en de kermis so verstrooyt hadden, vertrokken zy van daer op Tungelroy en sy liepen al weeder de huysen af en vroegen al weeder croonen. Zy schooten aldaer eenen mensch doodt, de welke by syn schapen was: en men hoordt dat de rede hiervan was, als· dat sy hem om den weg vraegden en doen riep hy aen syn volk, als dat sy by de schaepen soude komen. “Ik moet zyde hy, de hoesaren den weg weysen.” En doen Schooten sy hem doodt; en van daer trekken zy op naer Weert.

Deze en andere verhalen worden uitgebeeld in een historisch stripverhaal op zondagmiddag 30 september bij de Napoleonsbrug achter het Vosseven. Culinair Historisch onderzoek zal uit moeten wijzen welke soort vlaaien destijds aan bajonetten van de geweren bleven hangen.
De middag begint om 13:00 met aandacht voor landweer de Bocholtergraven. Samen speuren naar 500 meter middeleeuwse grensverdediging: Kinderworkshops, demonstraties en begeleide wandelingen, mini-opgravingen met echte archeologen, bodemprofiel maken, op zoek met de metaaldetector, luchtbeelden met de drone etc.
Het historisch stripverhaal begint op zondag 30 september om 15:00.

Heemkunde Stramproy

H. Willibrorduskerk open tijdens open monumentendag 9 sept 2018

Op zondagmiddag tijdens open monumentendag kunt u de kerk en de kerktoren eens van een andere kant bekijken. Beiden zijn een rijksmonument. Er is die middag veel aandacht voor de geschiedenis van de toren, kerk en haar interieur. Heeft u het chronogram op de buitenmuur ooit bestudeerd? Voor deze keer is het mogelijk om op zolder de kapconstructie en de bovenkant van de gewelven eens te bekijken. Wist u dat de architect, Caspar Fransen, een leerling van Pierre Cuypers was? Ook is er aandacht voor de oude kerk die in 1921 afgebroken is. Maar ook de pogingen van pastoor Boonen om van Stramproy in het midden van de 19e eeuw een bedevaartsoord voor mensen met kiespijn te maken komen aan bod. Natuurlijk hebben we een bijzondere aandacht voor de veel oudere mergeltoren met klokken en 8-kantige spits. Bijna een jaar geleden werd een kunstwerk als aandenken aan 2 Rojer Zouaven op de torendeur geplaatst.
Op zondagmiddag 9 september is de St. Willibrorduskerk geopend van 13:00 tot 17:00.

Heemkunde Stramproy/Kerkbestuur